“کیفیت خدمات” کیفیت یک شعار نیست ,  بلکه یک فرهنگ است , کیفیت فقط تفکر نیست بلکه عمل هم است