در دنیای خود زندگی کنید , در دنیای ما تجارت , آن چیزی را که ما به آن اعتقاد داریم را ببینید