معرفی انواع شبکه – یک روش برای دسته بندی انواع معماری های موجود در شبکه های کامپیوتری ، طبقه بندی بر اساس وسعت و مقیاس این شبکه ها می باشد.

عبارت “صنعت شبکه” یا “Networking Industry” تقریبا به هر نوع معماری موجود از شبکه های محلی گفته می شود. مرسوم ترین انواع شبکه های کامپیوتری عبارتند از:

LAN – Local Area Network
WLAN – Wireless Local Area Network
WAN – Wide Area Network
MAN – Metropolitan Area Network
SAN – Storage Area Network, System Area Network, Server Area Network, or sometimes Small Area Network
CAN – Campus Area Network, Controller Area Network, or sometimes Cluster Area Network
PAN – Personal Area Network
DAN – Desk Area Network

LAN و WAN ابتدایی ترین طبقه بندی در شبکه های منطقه ای می باشند

و بقیه انواع ذکر شده بتدریج و با تکامل تکنولوژی بوجود آمده اند.

همچنین توجه به این نکته ضروری است که این نوع از دسته بندی شبکه های کامپیوتری

ارتباطی با توپولوژی مورد استفاده (مثال: BUS, RING, STAR) در این شبکه ها ندارد.

LAN – Local Area Network

معرفی انواع شبکه – LAN شبکه ای است که ارتباط مابین دستگاه های موجود را تقریبا در فواصل کوتاه برقرار می نماید.

شبکه موجود در یک ساختمان اداری، یک مدرسه، یک خانه ، نمونه هایی از شبکه های LANمجزا می باشند،

ممکن است یک ساختمان داری چندین شبکه LANکوچک (مثلا هر اطاق یک LAN) باشد،

همچنین ممکن است چند ساختمان کنار هم دارای یک شبکه LANواحد باشند.

در شبکه های مبتنی بر پروتکل TCP/IP، شبکه LANمعمولا ولی نه همیشه، تنها از یک IP Subnetواحد استفاده می نمایند.

در کل به شبکه هایی که در فواصل محدود فعالیت می نمایند LANگفته می شود،

صاحبان این شبکه ها معمولا یک شخص یا سازمان می باشد و کنترل و مدیریت آنها نیز توسط همین شخص یا سازمان صورت می گیرد.

WAN – Wide Area Network

معرفی انواع شبکه – همانگونه که از معنی این اصطلاح بر می آید،

یک WANشبکه ای است که ارتباط مابین دستگاه های موجود در فواصل طولانی را برقرار می نماید.

شبکه اینترنت بزرگترین WANموجود در زمین است.

یک WANمتشکل از مجموعه ای از LANها متصل به هم می باشد که در مناطق متفاوت جغرافیایی پراکنده شده اند.

وسیله ای به نام روتر “Router” ارتباط مابین این LANها را برقرار می نماید.

در شبکه های مبتنی بر TCP/IPروترها آدرس های موجود در LANو شبکه WANرا نگهداری می نمایند.

WANو LANبا یکدیگر تفاوت های عمده دارند، بیشتر شبکه های WAN(همانند اینترنت )

دارای مالکیت واحد نیستند و معمولا دارای مالکیت و مدیریت گروهی و پراکنده می باشند.

برای ارتباط مابین فواصل دور WANها معمولا از تکنولوژی هایی همچون ATM، Frame RelayوX.25استفاده می نمایند.

LAN ، WANو شبکه های خانگی

معرفی انواع شبکه – کاربران خانگی معمولا با استفاده از شبکه LANو استفاده از یک مودم از طریق یک ISPبه اینترنت (WAN) متصل می شوند.

تمام کامپیوتر های موجود در LANخانگی به صورت مستقیم با یکدیگر مرتبط هستند ، اما برای ارتباط با اینترنت می بایست از طریق مودم (یا Gateway) با ISPارتباط برقرار کنند.

مابقی انواع شبکه های خانگی

معرفی انواع شبکه – اگرچه LANوWANکه در بالا به توصیف آنها پرداختیم، پر کاربرد ترین انواع شبکه ها می باشند،

ممکن است شما با انواع دیگری از شبکه نیز مواجه شوید:

Wireless Local Area Network (WLAN):

شبکه LANای که بر اساس تکنولوژی Wi-Fiعمل می نماید.

Metropolitan Area Network (MAN):

شبکه ای که در محیطی گسترده تر از یک شبکه LANو کوچکتر از یک شبکه WANگسترش یافته است.

عموما یک ارگان دولتی یا یک شرکت بزرگ صاحب یک MANمی باشد.

Campus Area Network (CAN):

شبکه ای که از یک شبکه LANگسترده تر اما از شبکه MANکوچکتر است. همانند شبکه یک دانشگاه.

Storage Area Network (SAN):

شبکه ای که سرورها را با استفاده از کابل فیبر نوری به محل ذخیره سازی داده ها متصل می نماید.

شبکهWAN
معرفی انواع شبکه – .شبکه گسترده ،گره های واقع در نواحی بسیار پراکنده جغرافیایی از جمله شهرها ،استان ها وحتی کشورها را به هم متصل می کند .

شبکه WANبرای مخابره سیگنال های میان گره های درون شبکه ،معمولاًبه خدمات مخابراتی یک حامل مشترک common carrierمتکی است.

شبکه MAN
شبکه MAN یا شبکه پایتخت ، به شبکه ای گفته می شود که برای یک شهر طراحی شده است .

شبکه های MANمناطق بیشتری را نسبت به شبکه های LANپوشش می دهند امّا از شبکه های WANکوچکترند .

شبکه LAN
.شبکه LANیا شبکه محلی نودهای خیلی نزدیک مثلاً در اداره ها یا ساختمان را به هم متصل می کنند .

شبکه محلی ، با در بر گرفتن تمام کانال های ارتباطی ، در اختیار سازمان استفاده کننده از آن قرار دارد.

به علت نزدیک بودن گره ها در شبکه های محلی ، هر شرکتی می تواند کانال های ارتباطی ویژه خود را راه اندازی کند (مانند کابل هم محور ،کابل فیبر نوری یا فرستنده های بی سیم) .

بنا براین ، شبکه ها ی محلی به حا مل های عمومی نیاز دارند . شبکه های محلی ، رایج ترین نوع شبکه هستند ودر ادامه این قسمت به طور کامل توضیح داده می شوند.

شبکهTAN

شبکه TAN یاشبکه محدود شبکه ای است که از شبکه های خیلی کوچک ، مثلاً دو،سه یا چهار گره تشکیل شده باشد.
برای نمونه شبکه TANدر خانه ها بیشتر مرسوم است. با کمک این نوع شبکه ها ،

افراد خانواده می توانند منا بع خود را از قبیل چاپگر ، مودم وفایل ها را در میان فرزندان ، رایانه والدین ،وشاید هم رایانه کیفی یکی از والدین در اداره به اشتراک بگذارند.

هنگامی که از شبکه هایTAN,LAN,MAN,WANنام می بریم ، منظور ما تمام سخت افزار،نرم افزاروکانال های ارتباطی توأم با آنها است .

در این قسمت شبکه LAN، عمومی ترین نوع شبکه ،مورد توجه قرار گرفته است. به طور دقیق تر باید گفت ،هر نوع رایانه ای می تواند بخشی از شبکه LANبه شمار آید

، امّا در عمل ، رایانه های شخصی وایستگاه های کاری اساس شبکه های محلی را تشکیل می دهند .

در یک شبکه LANمعمولی ، رایانه های شخصی به یکدیگروصل شده و منابع خود از قبیل چاپگرها ودیسک ذخیره سازی را به اشتراک می گذارند.

فاصله بین دستگاه ها در شبکه محلی ممکن است از چند متر تا چند صد متر متغیر باشد .

در یک شبکه محلی منفرد می توان از حداقل دو تا چند صد رایانه شخصی را به یکدیگر مرتبط ساخت .

شبکه های محلی نیز مانند رایانه ها ، خودروها و تقریباً هر چیز دیگری می توانند به تجهیزات وامکانات گوناگونی طراحی و ساخته شوند.

درعمومی ترین سطح ،آنها امکان ارتباط درونی رایانه های شخصی یک آپارتمان را فراهم می سازند به گونه ای که کاربران می توانند پیغام خود را برای یکدیگر ارسال و فایل ها و چاپگرهایشان را به اشتراک بگذارند.

شبکه های محلی مجهز ترقادرند ارتباط درونی رایانه های بزرگ ،رایانه های شخصی و طیفی از لوازم جانبی را در سرتا سر یک منطقه بزرگ امّا از حیث جغرافیایی محدود ، مانند مجموعه ای از چندین ساختمان ، برقرار سازند.

دربرخی از ادارات یک پایانه یا رایانه شخصی را درست مثل مواقعی که دو شاخه خط تلفن را به پریز می زنید به شبکه وصل می کنید . امروزه در ساختمان اداری هوشمند جدید ، از این نوع تجهیزات ارتباطی به کارگرفته می شود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
3.7/5 - (4 امتیاز)