تخصیص ip ثابت در میکروتیک با استفاده از DHCP Reservations

تخصیص ip ثابت در میکروتیک با استفاده از DHCP Reservations