“کمیت” یعنی مناسب بودن , کمیت خوب , نوعی ارزانی است